@nguyenchanhlinh

Nguyễn Chánh Linh

Cũng phải dừng lại!
#imfreedom #shoes #stop #aries #scopion

@bubu_1505

2017/12/10 00:45:17

Đúng rồiiiii

@nguyenchanhlinh

2017/12/10 00:47:43

@bubu_1505 😎😎😎

@bubu_1505

2017/12/10 00:48:01

🙃🙃🙃