@electrograve

Kazunobu Koike

electro-harmonix ”HOLY GRAIL”
#electrograve #repair #holygrail #electroharmonix