@fanfanyuai

工房YUAI

窯詰め。1240度で焼きます。

@maxsgardenia

2017/08/12 22:24:13

sweet.